-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sesja Rady Gminy 

ORGANY GMINY / Rada Gminy 
data publikacji: 20-09-2019 | 12:31
data ostatniej modyfikacji: 20-09-2019 | 12:31
wytworzył: mgr Tomasz Wójcik
wprowadził: mgr Tomasz Wójcik
XII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 25 WRZEŚNIA 2019 R. (środa) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się XII SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2018-2023

Tematem sesji będzie:

 1. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.
 2. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej.
 3. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.
 4. Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Trzebownisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2020 r.”.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR XLIX/475/18 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną środowiska ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia odsetek od kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.”
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR XI/115/19 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Trzebowisko.
 8. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Trzebownisko.
 9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebownisko na lata 2018-2029.
 10. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Rzeszowie.
 11. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Bernadetta Świątek         

                                                                                     

««« powrót
Liczba odwiedzin: 416550
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo