-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sesja Rady Gminy 

ORGANY GMINY / Rada Gminy 
data publikacji: 23-12-2019 | 11:58
data ostatniej modyfikacji: 23-12-2019 | 11:58
wytworzył: mgr Tomasz Wójcik
wprowadził: mgr Tomasz Wójcik
XV SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2018-2023

Zawiadamiam, że w dniu 30 GRUDNIA 2019 R. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko odbędzie się XV SESJA RADY GMINY TRZEBOWNISKO kadencji 2018-2023

Tematem sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.
 3. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowości Tajęcina oznaczonej jako działki Nr ew. 715/5 oraz 425/28.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/234/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 listopada 2016 r.
  w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi kompostownik przydomowy.
 7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łukawcu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łukawcu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebownisko.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebownisko na lata 2020 – 2025.”
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
 12. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 13. Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Gminy Trzebownisko.
 14. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

        Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Bernadetta Świątek

««« powrót
Liczba odwiedzin: 424347
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo