-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 

ORGANY GMINY / Rada Gminy 
data publikacji: 13-12-2019 | 13:57
data ostatniej modyfikacji: 13-12-2019 | 13:57
wytworzył: mgr Tomasz Wójcik
wprowadził: mgr Tomasz Wójcik
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (19 grudnia 2019 r.)

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebownisko, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko.
 2. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowości Tajęcina oznaczonej jako działki Nr ew. 715/5 oraz 425/28.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/234/16 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 4. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebownisko oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadającymi kompostownik przydomowy.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łukawcu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.
 7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łukawcu, stanowiącej  własność Gminy Trzebownisko.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebownisko.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebownisko na lata 2020 – 2025.”
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
 11. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 12. Omówienie tematyki XV Sesji Rady Gminy Trzebownisko, planowanej na dzień 30 grudnia 2019 r.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Posiedzeniu Komisji będzie przewodniczyć Pan Janusz Koń, Przewodniczący Komisji Gospodarczej.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Bernadetta Świątek

««« powrót
Liczba odwiedzin: 424357
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo