-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ustalanie numerów porządkowych budynków 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
data publikacji: 30-07-2012 | 12:57
data ostatniej modyfikacji: 12-12-2012 | 09:13
wytworzył: mgr Justyna Świątek


Ustalanie numerów porządkowych
i wydawanie zaświadczeń o numerze porządkowym.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
  załączniki:
  - załącznik graficzny (inwentaryzacja powykonawcza budynku) obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy.
  - załącznik graficzny (plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynku  prognozowanego do wybudowania lub w trakcie budowy.
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  załącznik dowód wpłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia i odbioru: Urząd Gminy Trzebownisko

Tryb odwoławczy:

 • przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego
 • zaświadczenia: na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:

 1. Numer porządkowy ustala się dla budynków mieszkalnych lub innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczone do działalności gospodarczej, wybudowanych, będących w trakcie budowy
  i prognozowanych do wybudowania.
 2. Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego budynku może wystąpić właściciel nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 3. O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione
  w ewidencji gruntów i budynków.
 4. Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje właściciela bądź inny podmiot do umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
  W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 5. Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
  (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Załączniki do pobrania:

 1. wniosek o ustalenie numeru porządkowego: wniosek.pdf (26.56 Kb)
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia: wniosek.pdf (27.09 Kb)
Liczba odwiedzin: 420115
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo