-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

RODO 

data publikacji: 13-11-2019 | 11:05
data ostatniej modyfikacji: 13-11-2019 | 11:10
data wytworzenia dokumentu: 04-11-2019
wytworzył: Inspektor Ochrony Danych
wprowadził: mgr Daniel Panek
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebownisko.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, panem Danielem Panek jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: daneosobowe@trzebownisko.pl  
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i  przeprowadzenia związanej z tym procedury planistycznej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17a. 
  5. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsza dokumentacja planistyczna przechowywana będzie 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostanie przekazana do Archiwum Państwowego. 
  6. Odbiorcami danych osobowych będą: podmiot opracowujący projekt planu oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 
  7. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 
  9. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 420114
Urząd Gminy Trzebownisko | tel. +48 17 7713700 | fax. +48 17 7713719 | e-mail poczta@trzebownisko.pl
Realizacja: Ideo